פנסיית חובה לעצמאים

בחוק ההסדרים לשנת 2017, שונו מספר עיוותים היסטוריים שנגעו בעיקר לעצמאים, שעיקרם מובא להלן:

א. בדומה לשכיר החייב להיות מבוטח בהסדר פנסיוני משנת 2008 ואילך, שונה העייות בחוק לגבי עצמאים, והחל מיום 1 בינואר 2017, חלה חובה גם על העצמאים להפקיד עבור עצמם לתכנית ביטוח פנסיונית

החוק חל על כל עצמאי, בגילאים 21-60 למעט עצמאים שביום כניסת החוק לתוקף מלאו להם 55 שנה. מי שפתח את עיסקו במהלך שנת המס, חייב להתחיל ולהפקיד לתכנית פנסיה תוך חצי שנה מיום פתיחת העסק, כלומר עוסק שיפתח את עיסקו לאחר יום 1 ביולי לא יהיה חייב בהפקדות בעבור אותה שנת מס.

החובה להפקיד לפנסיה היא עד לגובה השכר הממוצע במשק, שנכון לינואר 2017 הינו 9,673 ש"ח מי שהכנסתו לחודש קטנה יותר יהיה חייב להפקיד באחוזים הנקובים בחוק לפי גובה ההכנסה בפועל, נכון להיום סכום ההפקדה המקסימלי הינו 822.21 ש"ח לחודש או כ- 9,866 ש"ח לשנה.

לפי לשון החוק, לא חלה החובה להפקיד כל חודש, וכעת ניתן לכאורה להפקיד סכום חד פעמי עד ליום 31 בדצמבר.

למי שיש כבר תכנית פנסיה, לא יהיה מחויב להפקיד במקביל לתכנית נוספת אך יהיה חייב לדאוג שסכום הפקדותיו השנתיות עומדות בדרישות החוק, ובמידה ולא ידרש לבצע השלמות.

לגבי בני זוג עצמאים, העובדים בעסק משותף ההתיחסות תהיה בנפרד לגבי כל אחד מבני הזוג ובהתאם להכנסתו המיוחסת מהעסק המשותף, כך ששניהם יבצעו בנפרד הפקדות לפנסיה בהתאם.

עצמאי, העובד גם כשכיר במקביל ולזכותו קיימת תכנית פנסיה מאת מעבידו יצטרך אף להשלים הפקדות למינימום הנדרש בחוק, מעבר למה שהוא מפקיד באמצעות מעבידו.

פנסיית חובה לעצמאיים

האוצר מודע לנטל המוטל כעת על העצמאי, לחסוך עבור עצמו בהתאם לחוק ולכן הוא מעניק מספר הקלות לעצמאי שביניהן ניתן לציין הקלה בתשלומי ביטוח לאומי לעצמאי ובמיוחד לעצמאי שהכנסתו החודשית היא עד 5,800 ש"ח וכן הגדלת הטבת המס של העצמאי להפקדה לפנסיה והטבת מס נוספת להפקדה לקרן השתלמות.

לדאבון לב, יחד עם כל המצוין לעיל, האוצר דאג ליצר גם מערכת ענישה למי שלא יפקיד לתכנית פנסיה בהתאם להוראות החוק, כך שלאחר הגשת הדוח במידה ויתברר שלא קיימות הפקדות לפנסיה בדוח תשלחנה הודעות חיובי קנס בגובה של 500 ש"ח.

לדאבון לב נוסף, כמו אצל השכירים, גם אצל העצמאים האוצר זרק את הבעיה על השכירים ועל העצמאים. אולם לא נותן מענה לבעיה מהותית אחת גדולה- מה דינם של השכירים והעצמאים שהינם בעלי מגבלה רפואית הגורמת לקרנות הפנסיה באופן שיטתי לסרב ולקבלם כעמיתים בקרנות. איך יתכן שהאוצר לא פותר בעיה זו ומייצר חלופה יצירתית לאותם אנשים שלמרות הכל נשארים מחוץ לתמונת הפנסיה- לא ברור ?!?!

ב. נעשה כמו כן נסיון ליצר פתרון לבעית דמי אבטלה לעצמאי בעת סגירת עסקו. חלק מהכסף המופקד לתכנית פנסיה,כשליש, יסווג כרכיב המיועד לאבטלה ובמקרה של סגירת העסק ו/או פתיחת עסק חלופי ו/או הגעה לגיל פרישה יוכל העצמאי לקבל כספים אלה כדמי אבטלה עבור עצמו.
כספים אלה ניתנים לעצמאי אולם נמשכים מתוך קרן הפנסיה האישית שלו עצמו ולמעשה יקטינו בעתיד את קצבת הזקנה שיקבל בעת פרישה. אין כאן השוואה לתנאיו של השכיר שעבורו דמי אבטלה משולמים על ידי הביטוח הלאומי ולא מתוך קרן הפנסיה שלו עצמו. מצב זה דומה יותר לקבלת הפיצויים של השכיר מתוך קרן הפנסיה, גם שם חלק הפיצויים מהווה כשליש לערך מיתרת הסכומים שנצברו בקרן.

לקראת תום שנת המס ממליץ ליצור עמי קשר על מנת לוודא שהסכומים שהופקדו עומדים בתנאים ולהימנע מקנסות מיותרים

בברכה, ישראל אהרון משרד רואה חשבון בחיפה

המליצו עלינו

מאמרים שלנו

יש לך שאלה? רוצה להתייעץ?

להזמנת פגישת ייעוץ ללא התחייבות

דילוג לתוכן