כתבות של אהרון ישראל

רואה חשבון בחיפה

 

אהרון ישראל

רואה חשבון

רח' האשלג 22,

ת.ד 3545, חיפה

טל. 04-8627212

פקס. 04-8626619

 

דוא"ל:

aharon_cpa@yahoo.com

 

  

 

 

ינואר 2007

 

הנדון: ניכוי הוצאות "מתנדבים" במוסד ציבורי

פס

 

לאחרונה תוקנו תקנות הקשורות לניכוי הוצאות "מתנדבים" במוסד ציבורי, כהגדרתו במס הכנסה .

 

עיקרן של הוראות אלה הינן:

 

א. התקנות קובעות כי הוצאה שהוציא מתנדב והמשמשת לצורך מימוש מטרותיו של המוסד ציבורי, ניתנות לניכוי במוסד ציבורי, בתנאי שהוגשו מסמכים נאותים לאימות ההוצאה וכן כל הוכחה אחרת שתידרש ע"י מנהל רשות המיסים .

ב. על המוסד הציבורי להגיש לא יאוחר מיום: 31.3 של כל שנת מס, הודעה לפקיד השומה, בה ידווחו פרטיהם האישיים של כל מתנדבי המוסד הציבורי בשנת המס הקודמת, ולגבי כל מתנדב את סכום החזר ההוצאות ואת מהותן לגבי כל רבעון בשנת המס הקודמת . "מתנדב" לצורך הענין, הינו יחיד העושה פעילות התנדבותית לקידום המטרות הציבוריות של המוסד ציבורי ואשר לא הייתה לו הכנסה מהמוסד הציבורי לא במישרין ולא בעקיפין או כל טובת הנאה אחרת, למעט כיסוי ההוצאות הנ"ל .

 

סוגי ההוצאות שיותרו בניכוי הינן:

 

1. הוצאות כיבוד קל שהוצאו במקום מגוריו של המתנדב או במקום פעילותו ההתנדבותית, בסכום שאינו עולה על 12 ש"ח לאדם באירוע.
2. הוצאות לרכישת דלק המשמש למתנדב לצרכי נסיעה למקום פעילותו ההתנדבותית, בסכום שאינו עולה על 280 ש"ח לחודש.
3. הוצאות בשל שיחות טלפון מביתו, בסכום שאינו עולה על 50 ש"ח לחודש.

 

 

 

ב ב ר כ ה, 

 

אהרון ישראל

רואה חשבון

אהרון ישראל רואה חשבון  ן  רח' האשלג 22, ת.ד 3545, חיפה  ן  טל. 04-8627212  ן  פקס. 04-8626619   |   דוא"ל. aharon_cpa@yahoo.com