כתבות של אהרון ישראל

רואה חשבון בחיפה

 

אהרון ישראל

רואה חשבון

רח' האשלג 22,

ת.ד 3545, חיפה

טל. 04-8627212

פקס. 04-8626619

 

דוא"ל:

aharon_cpa@yahoo.com

 

  

 

 

ינואר 2009

 

הנדון: שינויים בחוק הגנת השכר.

פס

 

החל מחודש ינואר 2009 נכנס לתוקפו שינוי בחוק הגנת השכר. החוק מטיל על המעביד חובות נוספות הקשורות ליחסיו עם עובדיו. להלן עיקרי השינויים:

 

א. פרוט תלוש המשכורת:

 

ע"פ התיקון לחוק, כל מעביד יהיה חייב לנהל רשימה מסודרת שתכלול את תנאי שכרו של כל עובד ולתת לעובד לא יאוחר מהיום: ה-9 לחודש העוקב, תלוש שכר המפרט בין היתר:

 

1. תאריך תחילת העסקתו של העובד .


2. ותק מצטבר של העובד אצל אותו מעסיק .

 

3. מספר ימי עבודה ושעות העבודה שעבורם משולם השכר .

 

4. מספר ימי החופשה שניתנו לעובד ויתרת ימי החופשה .

 

5. מספר ימי המחלה שניתנו לעובד ויתרת ימי המחלה .

 

6. דרך תשלום השכר – אם משולם באמצעות הבנק, פרטי חשבון הבנק אליו מועברת המשכורת .

 

7. היקף המשרה / בסיס שלפיו משולם השכר .

 

8. סכומים מצטברים חייבים במס הכנסה וביטוח לאומי מתחילת השנה.


9. יש לציין את סכומי שכר המינימום לחודש ולשעה, ללא קשר לגובה שכרו של העובד .

 

ישנן הוראות נוספות בקשר לנתונים שיוכללו בתלוש, אולם פרטים אלה היו קיימים גם לפני 2009, לכן אין טעם לציינם .

 

ב. תיעוד ופרוט שעות עבודה

 

אהרון ישראל רואה חשבון  ן  רח' האשלג 22, ת.ד 3545, חיפה  ן  טל. 04-8627212  ן  פקס. 04-8626619   |   דוא"ל. aharon_cpa@yahoo.com